Επιχειρήσεις

 • Ενάρξεις επιχειρήσεων-Μεταβολές –Διακοπές επιχειρήσεων
 • Κατάθεση – τροποποιήσεις Καταστατικών στα Πρωτοδικεία Αθηνών – Πειραιά
 • Δυνατότητα τήρησης στο χώρο σας με επίβλεψη των δικών σας υπαλλήλων λογιστηρίου
 • Δυνατότητα παραλαβής  εγγράφων και παραστατικών και με ηλεκτρονικό τρόπο από εξειδικευμένους συνεργάτες μας
 • Καταχώρηση παραστατικών – Επεξεργασία Συναλλαγών
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Νομικών Οντοτήτων
 • Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων συναλλαγών ΜΥΦ
 • Απόδοση Παρακρατηθέντων Φόρων μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών
 • Υποβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
 • Προσδιορισμός και ενημέρωση προσωρινών λογιστικών αποτελεσμάτων
 • Κατάρτιση Έκθεσης  Απολογισμού – Προϋπολογισμού
 • Κατάρτιση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού
 • Έλεγχος Συμφωνίας Λογαριασμών
 • Αντιμετώπιση ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών – Ι.Κ.Α
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αποφυγή υπερφορολόγησης
 • Δυνατότητα  πληρωμής μέσω e-banking
 • Κάλυψη  αναγκών της επιχείρησης σε Ασφαλιστικούς Φορείς ΙΚΑ ΟΑΕΕ
 • Υποβολή Αιτήσεων – Γνωστοποιήσεων ΓΕΜΗ
 • Λύσεις Επιχειρήσεων κάλυψη του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται
 • Πλήρη κάλυψη μισθοδοσίας  Προσλήψεις, Συμβάσεις, Υποβολή ΑΠΔ
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε φορολογία εισοδήματος

*Για νέες επιχειρήσεις αναλαμβάνουμε την έναρξη και το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για οποιοδήποτε  είδος  Ατομική , Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Α. Ε. καθώς και τη συμβουλευτική και τις νομικές επεξηγήσεις  που χρειάζονται για την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής  και την επίτευξη μέγιστης απόδοσης 
* Για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – πελατών μας διαθέτουμε ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ. Μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε τη σφραγίδα σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες και να στηρίξουμε την ιστοσελίδα σας.