Ιδιώτες

• Έκδοση κλειδάριθμου
• Υποβολή  αρχικής φορολογικής δήλωσης – έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
• Υπολογισμός τεκμηρίων – υπολογισμός φόρου πριν την υποβολή
• Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών – τροποποιητικών  φορολογικών  δηλώσεων
• Υπολογισμός και υποβολή εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων φορολογικών ετών για κάλυψη τεκμηρίων
• Υποβολή Ε9   Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων  Κατοίκων Εξωτερικού
• Υποβολή αιτήσεων οικογενειακού επιδόματος  Έντυπο Α 21και άλλων κοινωνικών επιδομάτων
• Έκδοση Α.Φ.Μ.,  μεταβολές στοιχείων  Μητρώου, στη Δ.Ο.Υ. ή στο TAXIS
• Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
• Ρύθμιση  βεβαιωμένων οφειλών
• Συμψηφισμός οφειλών – επιστροφών
• Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. ή το TAXIS
• Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
• Εκτύπωση ηλεκτρονικών παραβόλων
• Υποστήριξη Κληρονομικών υποθέσεων
• Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν  Έσχες
• Πλήρη εκπροσώπηση σε Δημόσιο, Δ.Ο.Υ. Ι.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Ε  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
• Ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών, ρυθμίσεων, φόρου εισοδήματος.

*Ειδικές  τιμές στις φορολογικές δηλώσεις  ανέργων, φοιτητών , μελών της ίδιας οικογένειας

*Παρέχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας στο χώρο σας αν το επιθυμείτε.